Niet-duurzame energie

Naast duurzame energie is er natuurlijk ook niet-duurzame energie. Wat houdt dit precies in en wanneer spreken wij eigenlijk over niet-duurzame energie? In dit artikel vertellen wij u daar graag meer over.

Wat is niet-duurzame energie?

Niet-duurzame energie is de energievorm waarbij energie niet op een duurzame manier is opgewekt. Dit gebeurt met behulp van fossiele brandstoffen, welke op den duur op kunnen raken. Sommige van deze fossiele brandstoffen zijn ook nog eens schadelijk voor het milieu. De voorkeur behoeft daarom om te kiezen voor duurzame energie, maar dat is niet altijd mogelijk. Toch zou het mooi zijn als dat kon, want niet-duurzame kent namelijk een aantal nadelen.
Wat zijn de nadelen van niet-duurzame energie?

Niet-duurzame energie heeft helaas een aantal nadelen. Het verschilt wel weer per fossiele brandstof, maar over het algemeen is dit niet goed voor het klimaat. Zo worden er onder andere kolen, olie en gas ingezet voor het creëren van energie. Er komt bij de verbranding CO2 vrij en bovendien wordt er vervuiling veroorzaakt. Voor de meeste energie worden echter wel fossiele brandstoffen gebruikt. Het aandeel duurzame energie is nog erg marginaal: vooral in Nederland is dat het geval. In de Scandinavische landen is men al veel verder in de ontwikkeling.

Fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen zijn brandstoffen die via een langdurig natuurlijk proces zijn ontstaan uit dode organismen.

In fossiele brandstoffen zit veel energie opgeslagen, waardoor het erg goed bruikbaar is om er bijvoorbeeld elektriciteit mee op te wekken. De processen die deze fossiele brandstoffen vormen duren meestal miljoenen jaren. De bekendste fossiele brandstoffen zijn olie, gas en kolen.

Op dit moment is het grootste deel van de geconsumeerde energie in Nederland is afkomstig van fossiele brandstoffen. Aardgas is de brandstof die wij in Nederland het meest gebruiken. Nederland is bovendien een belangrijke producent van aardgas.

Welke fossiele brandstoffen zijn er?

Er zijn verschillende vormen van fossiele brandstoffen. Zo wordt er onder andere ook (nog) aardgas geboord in Groningen. Naast aardgas bestaat er ook nog aardolie, steenkool en schoon fossiel. Hieronder beschrijven wij deze verschillende vormen van niet-duurzame energie.

Aardgas

Aardgas is in Nederland de meest gebruikte brandstof. Dit wordt onder andere gebruikt voor de opwekking van elektriciteit, maar ook voor de verwarming. In het westen van Europa is Nederland een van de belangrijke producenten van aardgas. Wel stoot aardgas minder CO2 en vervuilende stoffen uit dan steenkool of olie. Naar verluidt zullen de wereldwijde bronnen van aardgas over 60 jaar volledig op zijn. De tijd dringt daarom ook om op zoek te gaan naar gunstige alternatieven. Niet voor niets is het huidige klimaat zo intensief bezig met het klimaat.

(Tekst gaat verder onder deze foto)

aardgas nederland niet-duurzame energie
Aardgasgebied in Groningen

Aardolie

Aardolie is belangrijk voor zowel vervoer en de industrie. Ook wordt deze grondstof gebruikt bij de productie van kunststoffen. De meeste olievoorraden komen uit het Midden-Oosten, maar ook in Zuid-Amerika en Rusland zijn enorme olievoorraden. Nederland haalt ook een scheutje olie uit de Noordzee, maar het grootste gedeelte wordt geïmporteerd. De CO2-uitstoot zorgt voor klimaatverandering, maar ook komen er vervuilende stoffen vrij.

(Tekst gaat verder onder deze foto)

Oliecentrale in het Midden-Oosten

Steenkool

In elektriciteitscentrales wordt steenkool verbrand. De kolenvoorraden zijn vrijwel overal in de wereld wel verkrijgbaar, maar niet iedere land kan er erg eenvoudig bij. Zo zijn de kolenvoorraden van Nederland slecht bereikbaar. In Rusland, de Verenigde Staten en China zijn wel veel kolenvoorraden én centrales. Deze niet-duurzame energie haalt Nederland dan ook uit het buitenland.

(Tekst gaat verder onder deze foto)

Een steenkolenmijn in Rusland

Schoon fossiel

Er bestaat ook nog schoon fossiel. Dit houdt in dat de CO2-uitstoot wordt afgevangen en opgeborgen. Er wordt vervolgens een vloeibare vorm van gemaakt, die wordt vervoerd naar een opslagplaats. Deze opslagplaatsen bevinden zich in onder land of op de zeebodem. Het is nog steeds geen duurzame energie.

De nadelen van fossiele brandstoffen

De belangrijkste nadelen van deze vorm van energieopwekking zijn de uitstoot van CO2 (koolstofdioxide) en het feit dat deze brandstoffen opraken (uitputting). De CO2 die zich in fossiele brandstoffen bevindt, is in het verleden niet vrij gekomen en zit al miljoenen jaren opgeslagen in deze brandstoffen.

De CO2 die vrijkomt is geen onderdeel meer van de CO2-cyclus. Bij verbranding komt deze CO2 weer vrij en komt het als extra hoeveelheid terecht in onze atmosfeer. Deze uitstoot aan CO2-gassen draagt bij aan het broeikaseffect, wat op zijn beurt weer klimaatverandering tot stand kan brengen.

Fossiele brandstoffen en politiek

Doordat fossiele brandstoffen niet overal aanwezig zijn en uitgeput kunnen raken, heeft het ook invloed op het politieke klimaat. Landen willen de toevoer van deze brandstoffen veiligstellen en zijn hiervoor vaak afhankelijk van andere landen.

Een goed voorbeeld hiervan is het Midden-Oosten, dat erg belangrijk is voor de wereldeconomie, omdat hier het grootste deel van de wereldwijde olievoorraad ligt opgeslagen.

Wat zijn de alternatieven?

Er zijn natuurlijk wel voldoende alternatieven. Als u onze energievergelijker raadpleegt, kunt u bijvoorbeeld ook kiezen voor duurzame energie. Een schonere wereld begint natuurlijk bij uzelf. Enerzijds kunt u kiezen voor duurzame energie via uw energieleverancier, zoals bijvoorbeeld windenergie, zonne-energie of waterkrachtenergie. Anderzijds kunt u natuurlijk ook zelf kiezen voor zonnepanelen. Met behulp daarvan kunt u op een duurzame manier uw eigen stroom opwekken.

Verder heeft u nog de mogelijkheid om te kiezen voor CO2-gecompenseerd gas. Hierbij wordt de uitstoot van CO2 gecompenseerd met het aanplanten van bossen.

Het vinden van nieuwe, duurzamere energiebronnen wordt inmiddels door veel mensen als noodzakelijk gezien. Duurzame energiebronnen als windenergie en zonne-energie worden gezien als alternatieven, maar ook een efficiëntere inzet van fossiele brandstoffen en kernenergie wordt gezien als oplossing voor de korte termijn.

Kernenergie

Kernenergie is energie die wordt opgewekt met behulp van kernreactoren. Kernenergie is relatief schone energie, maar het brengt wel een aantal risico’s met zich mee.

Energie uit kernreacties

Door middel van kernreacties met atoomkernen, kan een grote hoeveelheid energie worden opgewekt. Deze energie komt vrij als warmte, die via stoom, turbines of generatoren kan worden omgezet in elektriciteit.

Radioactief afval

Bij het opwekken van kernenergie ontstaat radioactief afval. In Nederland slaat de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) dit op. De COVRA is sinds 2002 volledig eigendom van de Nederlandse overheid.

De COVRA slaat het radioactief afval gedurende een periode van minimaal 100 jaar bovengronds op. Het is de bedoeling dat het radioactief afval hierna ondergronds wordt opgeslagen. Het ondergronds opslaan van het afval wordt eindberging genoemd. Bij dit proces is het belangrijk dat het radioactieve afval volledig is afgeloten van de biosfeer. Toch moet het afval wel bereikbaar blijven voor als er in de toekomst betere manieren van opslag en verwerking beschikbaar komen.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar verschillende mogelijkheden om radioactief afval op te slaan. Er is op dit moment slechts één land dat al radioactief afval ondergronds op kan slaan. Dat is de Verenigde staten. Alle EU-lidstaten zijn verplicht om uiterlijk in augustus 2015 een nationaal programma voor de eindberging van radioactief aan de Europese Commissie voor te leggen.

Discussie rondom kernenergie

Er is al lange tijd discussie rondom de opwekking van kernenergie. Voorstanders beweren dat deze vorm van energieopwekking schoon en veilig is en zeer weinig CO2 uitstoot. Tegenstanders beweren juist dat het opwekken van kernenergie een bedreiging is voor mens en natuur.

De organisatie WISE (World Information Service on Energy) zet zich in om een wereld zonder kernenergie te realiseren. Het is hun visie dat het mondiaal mogelijk is om zonder gebruik te maken van kernenergie een betaalbare en betrouwbare energievoorziening te realiseren. De organisatie denkt dat dit alleen te realiseren is als er van onderaf druk wordt opgebouwd.

Kernramp in Fukushima

De kernramp in Fukushima (Japan) op 11 maart 2011 heeft de discussie rondom kernenergie weer flink aangewakkerd. Er vond die dag een aardbeving plaats met daarop volgend een tsunami. De kerncentrale was voldoende beschermd tegen de aardbeving, maar er waren onvoldoende maatregelen genomen om de centrale ook tegen een hoge vloedgolf te beschermen. Hierdoor ontstond een grote kernramp waarbij radioactief materiaal vrij kwam in de atmosfeer.

Energie vergelijken?

Wilt u graag overstappen van energieleverancier en nagaan welke duurzame mogelijkheden u heeft? Dan kunt u hier direct energie vergelijken en overstappen van energieleverancier. Op basis van uw woonadres + verbruik berekent u gemakkelijk en snel welke energieleverancier het voordeligste is. Voor het gemak staat de goedkoopste energieleverancier altijd bovenaan.

9/10 - (53 stemmen)

Plaats een reactie